تعرفه های ثبت نام

 

ثبت نام عادی (ارائه مقاله شفاهی و یا پوستری) 1200000
ثبت نام دانشجویان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 1000000

 

هزینه مقاله دوم، سوم و ...

600000

* هزینه ثبت نام بایستی به شماره حساب 106938542008 بانک ملی ایران به نام "صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی" واریز گردد و تصویر فیش به آدرس research@iauil.ac.ir ارسال گردد.

* همچنین می توان هزینه ثبت نام را از طریق سیستم های متصل به شبا به شماره شبای این حساب IR170170000000106938542008 واریز نمود.