امکان ارسال چکیده مقاله
1397/07/07

به استحضار می رساند در صورتیکه مقاله تمام متن شما جهت بارگذاری در سایت همایش اماده نمی باشد، می توانید صرفا نسبت به ارسال فایل چکیده (در همان قالب معرفی شده) به همایش اقدام فرمایید.

بدیهی است ارسال مقاله تمام متن (مقاله کامل) تا روز همایش جهت درج در مجموعه مقالات همایش ضروری می باشد.