فرمت مقالات
1397/06/10

فرمت قابل قبول مقالات در بخش "فرمت نگارش مقالات" درج گردید. شایان ذکر است تمامی مقالات ارسالی بایستی به صورت تمام متن (fulltext) بوده و مطابق فرمت تنظیم شده باشند.

http://www.robomech97.ir/fa/files.php